Infolinia Infolinia: +48 (22) 649-05-02

Regulamin obiektu sportowego Let's Go Beach

 I. Ogólne zasady

1. Na terenie klubu Let’s Go Beach obowiązują zasady określone w niniejszym regulaminie. Wszystkie sytuacje nie objęte tym regulaminem określane są przez kodeks cywilny.

2. Członkowie klubu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jak również stosowania się do zaleceń pracowników klubu.

3. Klub jest otwarty w godz. 9.00- 22.00 od poniedziałku do niedzieli /podczas pandemii wirusa COVID-19 godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

4. Zabrania się przebywać na terenie klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz tym, których zachowanie przeszkadza innym.

5. Podstawą do korzystania z klubu jest opłacona rezerwacja on-line lub dokonanie jednorazowej opłaty na miejscu.

6. Rezerwacji boisk można dokonać jedynie o pełnej godzinie bądź połówce godziny; rezerwacje boisk w innych godzinach nie będą uznawana.

7. Rezerwacji boisk można dokonać na 1h, 1,5h, 2h lub wielokrotność 30 minut.

8. Karty MultiSport honorujemy wyłącznie w okresie 01.06.2020r. - 31.08.2020r.

9. Rezerwacja boiska do siatkówki na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 55 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej. Dobrym zwyczajem jest przez ostatnie 5 minut wyrównanie boiska za pomocą specjalnych grabi.

10. Osoba wypożyczająca piłki do gry zobowiązana jest zwrócić te same piłki (piłki są numerowane) do recepcji po zakończeniu gry. Wynajmujący ponosi również za wypożyczony sprzęt materialną konsekwencję.

11. Za pozostawione rzeczy w szatniach właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Bardzo cenne rzeczy zabiera się ze sobą na boisko.

12. Rzeczy pozostawione przez graczy na terenie obiektu przechowywane są w klubie przez okres 1 miesiąca.

13. Faktury VAT wystawia się w tym samym miesiącu w którym wynajmowano boiska.

II. Zasady rezerwowania i odwoływania boisk oraz treningów

1. Jednorazowej rezerwacji boiska należy dokonać przez system rezerwacji on-line. Rezerwacja jest ważna tylko po dokonanej opłacie.

2. Rezerwacja boiska obejmuje wypożyczenie dwóch piłek do siatkówki plażowej.

3. W celu umówienia się na grę z trenerem należy skontaktować się z Pawłem Pyziakiem, tel. 693 078 660

4. Nie ma możliwości odwoływania rezerwacji, jedynie zapowiadane warunki atmosferyczne mogą być powodem przełożenia rezerwacji (padający deszcz, wiatr powyżej 50km/h, burza).

5. W celu przełożenia dokonanej rezerwacji należy telefonicznie lub osobiście powiadomić o tym recepcję klubu, nie później jednak niż do godziny 16.00 dnia poprzedzającego rezerwację. Aby ustalić termin odrobienia przełożonej rezerwacji należy skontaktować się z biurem Let's Go Beach tel. 535-356-577 lub e-mail brulinski@letsgo.com.pl

6. Odrobienie przełożonych rezerwacji jest możliwe wyłącznie w sezonie, w którym rezerwacja została zrobiona. Nie ma możliwości wykorzystania tych rezerwacji w następnym sezonie.

6. Klub zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej piłki plażowej lub przyczyny techniczne).

III. Zasady rezerwowania i odwoływania boisk w systemie abonamentowym

1. W celu rezerwacji należy skontaktować się z biurem Let's Go Beach tel. 535-356-577 lub e-mail brulinski@letsgo.com.pl

2. Rezerwacje abonamentowe/cykliczne to takie, które obejmują co najmniej 8 godz. w m-cu, w stałym dniu tygodnia i o stałej godzinie.

3. Po dokonaniu rezerwacji wynajmujący jest zobowiązany do opłaty w każdym dniu rezerwacji przed wejściem na boisko.

4. Karnety dziesięciogodzinne na wynajem boisk do siatkówki plażowej są do nabycia w biurze Let’s Go przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie.

5. Z karnetem dziesięciogodzinnym zarezerwować można boisko jednorazowo z dwudniowym wyprzedzeniem na max. 3 godz. w różnych dniach tygodnia od poniedziałku do czwartku.

6. Karnet dziesiąciogodzinny ważny jest wyłącznie w sezonie, w którym został zakupiony. Nie ma możliwości wykorzystania pozostałych godzin w następnym sezonie.

7. Nie ma możliwości odwoływania rezerwacji, jedynie zapowiadane warunki atmosferyczne mogą być powodem przełożenia rezerwacji (padający deszcz, wiatr powyżej 50km/h, burza).

IV. Bezpieczeństwo

1. Z oferty klubu mogą korzystać wyłącznie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

2. Osoby wynajmujące boiska lub biorące udział w treningach ćwiczą na własną odpowiedzialność.

3. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie 10 minutowej rozgrzewki.

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również za te wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

V. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa podczas pandemii wirusa COVID-19

1. Obiekty sportowe udostępniane są wyłącznie dla grup zorganizowanych - klubów sportowych, po wcześniejszym uzgodnieniu rezerwacji z Let’s Go. 

2. Dla osób indywidualnych obiekty sportowe pozostają zamknięte do odwołania.

3. Korzystanie z obiektu odbywa się pod kontrolą pracownika obsługi, wyznaczonego przez administratora obiektu. Korzystający z obiektu, zobowiązani są do stosowania się do jego poleceń w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego na terenie obiektu.

4. Osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym regulaminie, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia, podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zarządca obiektu zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.

5. Osoby z wyraźnymi oznakami choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu nie zostaną wpuszczone na teren obiektu. 

6. Każdy Uczestnik i Trener przed wejściem na Obiekt sportowy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem – do dezynfekcji rąk.  Dozowniki z  płynem  do dezynfekcji zapewnia Let’s Go. Dozowniki z  płynem  do dezynfekcji są zlokalizowane przy wejściu na boisko.  Korzystanie z obiektu bez uprzedniej dezynfekcji jest niemożliwe.

7. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego mają obowiązek zakrywania ust i nosa, w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy osób znajdujących się na wyznaczonym boisku (w rozumieniu pola gry). Zdjęcie maseczek przez osoby korzystające z boiska jest możliwe dopiero po wejściu na pole gry. Po opuszczenia pola gry należy bezwzględnie powtórnie nałożyć maseczkę.

8. Zarządca obiektu nie udostępniania dla potrzeb Uczestników i Trenerów masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnej do wypełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt7 

9. Na terenie obiektu należy zachować dystans co najmniej 2 metrów od innych osób. Dystans  2 metrów powinien być również zachowywany podczas wchodzenia i wychodzenia z obiektu.

10. Na obiekcie sportowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż: - 14 (czternastu) uczestników i 2 (dwóch) trenerów (dotyczy "małego" boiska do piłki nożnej, boiska do koszykówki, boiska wielofunkcyjnego); - 22 (dwudziestu dwóch) uczestników i 4 (czterech) trenerów w przypadku boiska piłkarskiego pełnowymiarowego. Boisko piłkarskie pełnowymiarowe może zostać podzielone na dwie części (połowy) zachowując 5-cio metrową strefę buforową. W takim przypadku, limit wynosi 16 (szesnastu) uczestników i 3 (trzech) trenerów dla każdej połowy niezależnie; - 6 osób (dotyczy boiska do piłki plażowej), Powyższe limity obowiązują na każdym z boisk znajdującym się na obiekcie, z wyłączeniem pracowników obsługi obiektu.

 11. Po zakończeniu korzystania z obiektu, należy niezwłocznie go opuścić. Kolejne osoby mogą wchodzić na obiekt dopiero po opuszczeniu go przez osoby z niego wcześniej korzystające. 

12. Administrator obiektu nie udostępnia zaplecza sanitarno-szatniowego uczestnikom zajęć.

13. Zorganizowane treningi (zajęcia sportowe) prowadzone na obiekcie mogą być prowadzone wyłącznie w wyznaczonych (w umowie) godzinach. Przed rozpoczęciem kolejnego treningu dokonana zostaje dezynfekcja wyposażenia obiektu, które może mieć bezpośredni kontakt z grającymi. Dezynfekcji dokonuje Let’s Go we własnym zakresie i na własny koszt.

14. Zaleca się, aby korzystający z obiektu przychodzili już przebrani w strój do treningu. W przypadku kiedy jest to niemożliwe, przebierać można się tylko i wyłącznie w wyznaczonej do tego strefie.

15. Zalecana jest rezygnacja z powitalnych gestów grzecznościowych takich jak podawanie sobie ręki, uścisk itp.

16. Należy oznaczyć butelkę z napojem, tak aby nie doszło do jej pomylenia przez inną osobę.

17. Korzystający z obiektu zobligowany jest do pozostawienia po sobie porządku, uprzątnięcia wszelkich plastikowych opakowań i butelek, z których korzystał w trakcie zajęć. Kosz na opakowania znajduje się przy wejściu na obiekt. 

18. W przypadku, gdy osoba korzystająca z obiektu zacznie odczuwać wyraźne oznaki choroby, takie jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, powinna niezwłocznie zgłosić się do odpowiednich służb medycznych celem konsultacji. W przypadku gdy sytuacja ta dotyczy uczestnika zorganizowanych zajęć sportowych (treningów) obowiązek zgłoszenia tego faktu odpowiednim służbom medycznym spoczywa na trenerze prowadzącym zajęcia.

19. Wjazd na parking oraz wejście na obiekt wyłącznie bramą od ulicy Symfonii

20. Regulamin obowiązuje od 18.05.2020 r.  do odwołania.