Infolinia Infolinia: +48 (22) 649-05-02

Let's Go Beach Challange

Let's Go Beach Challange

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Let's Go Beach Challenge!

 

Rezerwacji można dokonywać przez system rezerwacji on-line:
https://wynajem.playoo.pl/letsgo-beach

 

Regulamin konkursu:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Let’s Go Sp. z o.o. (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 

§ 3. NAGRODA

 

1. W Konkursie przewidziano NAGRODĘ – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest meczowa piłka siatkowa plażowa Mikasa VLS 300.

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

5. Odbiór nagrody możliwy jest maksymalnie do dnia 31.08.2020r.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie posta konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/LGBeach/

2. Konkurs trwa od dnia 01 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. udostępnienie posta konkursowego w serwisie Facebook https://www.facebook.com/LGBeach/

b. „polubienie” w serwisie Facebook oficjalnego fanpage Let's Go Beach

c. wynajem boiska do siatkówki plażowej na obiekcie Let’s Go Beach.

d. do punktacji zaliczane są wyłącznie rezerwacje, które odbędą się w okresie 01 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. Punkty przeliczane są według schematu: 1h wynajmu = 1 punkt.

4. Do punktacji zaliczane są wyłącznie rezerwacje, które odbędą się w okresie 01 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

5. Punkty przypisywane są wyłącznie na nazwisko osoby, na którą dokonana została rezerwacja.

6. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

7. Spośród wszystkich Uczestników Organizator wyłoni jednego zwycięzcę, z największą ilością punktów.

8. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/LGBeach/

9. Nagrodę można będzie odebrać wyłącznie osobiście w siedzibie Let’s Go Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Koncertowa 4

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2020 r. i obowiązuje do 31 lipca 2020 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.letsgobeach.pl/

 

Więcej informacji telefonicznie i mailowo: 
tel. 535-356-577, e-mail: brulinski@letsgo.com.pl

Zaczynamy sezon 2020 z Let's Go Beach!

Zaczynamy sezon 2020 z Let's Go Beach!

Obiekty sportowe Let's Go Beach już działają!

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na obiektach sportowych podczas pandemii wirusa COVID-19:

1. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
2. Wjazd na parking oraz wejście na obiekt wyłącznie bramą od ulicy Symfonii (zgodnie z załączoną mapką – niebieska linia).
2. Jest obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy).
3. Z boiska korzystać mogą wyłącznie grupy zorganizowane. Obowiązuje ograniczona liczba osób - max. 6 osób + trener na 1 boisku.
4. Będzie odbywać się weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt) - jedno wejście na boiska.
5. Nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).
6. Zalecamy przybycie na boisko w stroju sportowym.
7. Zachęcamy do korzystania z własnego sprzętu treningowego.
8. Dezynfekcja urządzeń odbędzie się po każdym użyciu i każdej grupie.
9. Dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt jest obowiązkowa.
10. Co godzinę przewidziana jest dezynfekcja miejsc, z którymi kontakt miały osoby przebywające na obiekcie (np. klamki, wc).
11. Prosimy o przybywanie na obiekt nie wcześniej niż 5 min. przed planowaną godziną wynajmu (oczekiwanie na grę odbędzie się w wydzielonej „strefie oczekiwania”).
12. Opuszczenie boiska minimum 5 min. przed końcem wynajmu - aby móc zapewnić swobodny i bezpieczny sposób zmiany boisk przez kolejne drużyny.

Pełen regulamin obiektu: https://letsgobeach.pl/liga/pl/pilka-plazowa-regulamin.html


Rezerwacji indywidualnych można dokonywać przez system rezerwacji on-line:
https://wynajem.playoo.pl/letsgo-beach

Rezerwacji cyklicznych można dokonywać telefonicznie i mailowo:
tel. 535-356-577, e-mail: brulinski@letsgo.com.pl

 

 

Graj jeszcze taniej z karnetem 10 godzinnym!

Graj jeszcze taniej z karnetem 10 godzinnym!

Miło nam poinformować, że mamy już w sprzedaży karnety dziesięciogodzinne na wynajem boisk do siatkówki plażowej w sezonie 2020! Jeśli gracie nieregularnie, w różnych dniach tygodnia od poniedziałku do czwartku o różnej porze i chcielibyście mieć gwarancję niskiej ceny to TAKA KARTA jest właśnie dla Was. Przy zakupie karty, za godzinę wynajęcia boiska zapłacisz tylko 35 zł. UWAGA! Za pomocą tej karty można rezerwować boisko tylko jednorazowo na max. 3 godziny z dwudniowym wyprzedzeniem. Polecamy :)

Eventy na boiskach Let's Go Beach

Eventy na boiskach Let's Go Beach

Teraz na boiskach Let's Go Beach możecie zorganizować swoją imprezę firmową.
Pomożemy Wam zorganizować 1 lub kilkudniowy turniej dla dowolnej liczby pracowników.

Eventy na boiskach do plażówki plażowej to doskonały sposób na:

  
integrację zespołu
  promowanie zasad zdrowej rywalizacji
  wzmocnienie wizerunku firmy wśród pracowników
  stworzenie silniejszej więzi między pracodawcą a pracownikiem


Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Eventów.

event@letsgo.com.pl